KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Zastępca Ewy Dubaniewicz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

 

Kmp 45/16

                                             OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że : w dniu 15-01-2024 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości postaci :  udział w części 1/4 w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 73/6 o obszarze 0,0886 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w technologii murowanej o powierzchni zabudowy 202 mkw
(w tym garaż), położonej pod adresem : 16-001 Kleosin, Gałczyńskiego 6/2/1, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW BI1B/00030298/2.
Suma oszacowania udziału wynosi 109.167,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81.875,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.916,70 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku
83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 12-01-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                      Komornik Sądowy
                                                                                      Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom