KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Zastępca Ewy Dubaniewicz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

 

Przepisy Prawne

W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego). 

Wniosek egzekucyjny kierowany do organu egzekucyjnego powinien spełniać wymogi określone w art. 126 kpc oraz art. 797 kpc. 

Ważne informacje przed złożeniem wniosku do Komornika:

1. Wierzyciel powinien podać we wniosku imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby), oraz PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia (w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna), lub NIP, REGON, KRS (gdy dłużnikiem jest osoba prawna)

2. Wierzyciel obowiązany jest we wniosku wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane.

3. Wierzyciel może we wniosku wskazać sposoby egzekucji, uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego:

nieruchomości – należy podać adres i numer księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika. ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości, z których Komornik ma prowadzić egzekucję. wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika. wierzytelności – należy podać nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika,  rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym dłużnik posiadać konto bankowe. inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy.

 

Błędnym jest powszechnie panujące przekonanie, iż komornik prowadzi w każdej sprawie dochodzenia mające na celu ustalenie majątku dłużnika, gdyż jest to zasadą jedynie przy sprawach prowadzonych z urzędu (alimenty, należności Skarbu Państwa) i właśnie w tych sprawach Komornik obowiązany jest wykorzystać dostępne środki prawne dla ustalenia majątku dłużnika.

  

Legitymację procesową uprawniającą do działania w postępowaniu egzekucyjnym posiadają jedynie strony, czyli podmioty określone w tytule wykonawczym jako wierzyciel i dłużnik oraz ich pełnomocnicy (art. 86 kpc). Oznacza to, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęcie i prowadzone jedynie przeciwko podmiotom zobowiązanym w tytule wykonawczym do świadczenia. Zgodnie zaś z art. 91 pkt 2 kpc - pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.

 

Jednakże - jak wynika z art. 89 kpc w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 kpc - pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji jest pierwszą czynnością w tym postępowaniu, dlatego też może być dokonana jedynie przez osobę, która należycie udokumentuje swoją legitymację w tym zakresie.

  

  


KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom