KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Zastępca Ewy Dubaniewicz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

 

Km 43/19

                                                     OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz (tel. 857411287) ogłasza, że: w dniu 19-01-2024 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości obejmujących :
1) działkę o obszarze 0,3001 ha (grunty rolne zabudowane, w tym: Br-PsV-0,0665 ha, PsV-0,2336 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 77,84 m2 oraz budynkiem niemieszkalnym (funkcja - budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 8,36 m2), oznaczoną numerem geodezyjnym 217/13, położoną pod adresem: Kuriany ul. Polna 36, gm.Zabłudów (obręb ewidencyjny nr 21 Kuriany), dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00209822/1 2) udział w wysokości 1/5 części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 217/11 o obszarze 0,4080 ha (PS-pastwiska trwałe), położonej: Kuriany gm.Zabłudów (obręb ewidencyjny 21, Kuriany), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze
BI1B/00209823/8. Działka o nr 217/11 pełni funkcję drogi dojazdowej do działki o nr 217/13.
Suma oszacowania obu w/w nieruchomości wynosi 544.363,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408.272,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54.436,30 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 18-01-2024 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                                 Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom