KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Kmn 6/18

                                         OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2019 r. o godz. 09:00 pod adresem: Białystok ul. Syczewskiego 8 (zbiórka przy bramie wjazdowej na teren nieruchomości - 15 min. przed datę licytacją), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Klocki hamulcowe nr 31317482 501 [szt.] 152,16*)**) 114,12
2. Klocki hamulcowe nr 1820122 1 [szt.] 184,97 **) 138,72
3. Klocki hamulcowe nr 30794554 1 [szt.] 184,60 **) 138,45
4. Klocki hamulcowe nr 71752980 1 [szt.] 178,31 **) 133,73
5. Klocki hamulcowe nr 1752093 441 [szt.] 152,16*)**) 114,12
6. Klocki hamulcowe nr 71752992 1 [szt.] 169,52 **) 127,14
7. Klocki hamulcowe nr 7701209672 988 [szt.] 161,90*)**) 121,42
8. Klocki hamulcowe nr 440606267R 487 [szt.] 167,23*)**) 125,42

oraz inne części samochodowe, których pełny wykaz znajduję się do wglądu w kancelarii komornika
___________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę w zł., **) kwota brutto zawiera podatek VAT .
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Pełny wykaz ruchomości wystawionych do licytacji dostępny będzie w kancelarii komornika pod adresem : Białystok ul.Piękna 1 lok.203-205, w terminie dwóch tygodni przez wyznaczonym terminem licytacji tj. w dniach 02.X.2019 r. - 16.X.2019 r. w godz.14.00 - 15.00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Rękojmie należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nabywca obowiązany jest do zapłaty ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych– wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłacona kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia. Reszta ceny, na którą zalicza się złożona rękojmia, uiszcza w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub do godziny osiemnastej (18.00) dnia następnego, a jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustanowionym wolnym od pracy, w następnym dniu po dniach wolnych od pracy, w siedzibie kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika w banku: Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towraów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Komornik Sądowy
Ewa Dubaniewicz
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom