KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

GKm 199/19

                                           OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że : w dniu 17-02-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości postaci :
- niewydzielony udział w 24/108 części nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 209 o obszarze 0,1577 ha ,zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o jednej kondygnacji nadziemnej oraz budynkami gospodarczymi, położonej pod adresem: 16-060 Zabłudów, Nowosady 56, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze                                                                    KW BI1B/00037766/3.
Suma oszacowania udziału wynosi 20 666,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 499,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 066,60 zł.                                                                            Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku                83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 16-02-2023 r. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


                                                                                                Komornik Sądowy
                                                                                                Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom