KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.654/19

                                         OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działek o numerach geodezyjnych 46/2 o pow. 0,41 ha, 49/2 o pow. 0,26 ha (według danych z ewidencji gruntów), działki o nr geodezyjnym 48 o pow. 0,22 ha (według danych z ewidencji gruntów), stanowiących całość gospodarczą, zabudowanych budynkami gospodarczymi w słabym stanie technicznym, część budynków stanowią jedynie pozostałości tj. fundamenty i ściany zewnętrzne oraz budynkiem mieszkalnym drewnianym (brak danych o roku budowy), położonych we wsi Ogóły gm.Czarna Białostocka,  dla której to nieruchomości IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BI1B/00040231/8 - dla działki o nr 48 oraz KW BI1B/00046660/6] - dla działek o nr 46/2 i 49/2.Występuje rozbieżność pomiedzy powierzchnią działek określoną w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 424.258,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318.193,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.425,80 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219          lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg           tj. 15-09-2022 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom