KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

KM 2177/17

                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 1013 (6) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu   20-10-2021 r. o godz. 10:00, pod adresem: Białystok, ul. Piękna 1 (sala konferencyjna - II piętro), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnych stanowiących :
1) udział w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej/rolna-niezabudowana/, położonej w miejscowości Suraż o powierzchni 2,3041 ha, numer działki 173/3, położonej pod adresem: 18-105 Suraż, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00042110/8. Suma oszacowania udziału wynosi 33.824,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25.368,00 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.kwotę 3.382,40 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.19-10-2021 r,
2) działka rolna niezabudowana, położona w miejscowości Łapy-Dębowina, numer działki 1338, o powierzchni 0,11 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00048509/4. Suma oszacowania wynosi 3.059,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.294,25 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.kwotę 305,90 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.19-10-2021 r,
3) udział w wysokości 2/5 w nieruchomości gruntowej /niezabudowana/, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsówka Skwarki o powierzchni 1,090 ha, numer działki 203, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00212590/9. Suma oszacowania udziału wynosi 5.765,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.323,75 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.kwotę 576,50 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.19-10-2021 r.
Osoby zainteresowane udziałem w licytacji proszone są o zgłoszenie się przed godz.10.00 do kancelarii komornika: Białystok ul.Piękna 1lok.203.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika : Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 - datą wpłaty jest data uznania rachunku komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa art. 867 1 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność  o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Nabycie nieruchomości następuje na zasadach określonych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się do godziny osiemnastej (18.00) dnia następnego na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej lub w kancelarii komornika do godziny piętnastej (15.00).
Datą wpłaty jest data uznania rachunku komornika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu art. 867 (2) kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                                                 Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom