KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km 983/18

                                          OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej : lokal mieszkalny o powierzchni 48,71 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych) oraz udziałem związanym z własności lokalu w wysokości 1628/73900 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej: 15-746 Białystok,
ul. Tuwima 5/49, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW BI1B/00200296/1]. Suma oszacowania wynosi 213.244,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159.933,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.324,40 zł.
Lokal mieszkalny jest obciążony prawem osobistym m.in. dożywotniego zamieszkiwania oraz służebnością zamieszkiwania, które to prawa są ujawnione w treści księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości (dział III-Prawa,Roszczenia i Ograniczenia) - wartość służebności osobistych mieszkania i dożywocia wynosi 246.877,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 04-09-2020 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
                                                                                                              Komornik Sądowy
                                                                                                              Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom