KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

KM.981/18

                                   OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie przepisu
art. 867 w zw. z art. 1013 (6) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu  21-07-2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby Komorniczej w Białymstoku pod adresem : Białystok
ul. Sybiraków 15 lok.2a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej :
- działka oznaczona numerem geodezyjnym 371/4 i obszarze 0,3063 ha (oznaczenie użytków - RIVb, RV i RVI, grunty orne), położonej : Pogorzałki (obręb ewidencyjny nr 0016 - Pogorzałki) gm.Dobrzyniewo Duże ,
dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW BI1B/00184532/9].
Suma oszacowania wynosi 264.827,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 132.413,50 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.kwotę 26.482,70 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika : Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219.
Nieruchomości można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (w godz.9.00 - 14.00) w kancelarii komornika, mieszczącej się: 15-282 Białystok ul.Piękna 1 lok.203 - protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00.  Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Komornik Sądowy
Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom