KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.582/19

                                          OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz (tel. 085 7411287) ogłasza, że: w dniu 20-03-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :
- udział w części 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym i niemieszkalnym oznaczonej numerem geodezyjnym 889, stanowiącej własność
Gminy Białystok, będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika do 2054-06-24 o powierzchni 0,0606 ha, położonej pod adresem : 15-801 Białystok, ul. Akacjowa 14, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00009277/3.
Suma oszacowania udziału wynosi 189 966,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 474,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 996,60 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku
83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 19-03-2020 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                            Komornik Sądowy

                                                                                            Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom