KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.2096/18

                                         OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz (tel. 085 7411287) na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby Komorniczej w Białymstoku pod adresem : Białystok, ul.Sybiraków 15 lok. 2a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej : działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 2056/3 i obszarze 0,7577 ha, położona : 16-040 Gródek, Gródek (obręb ewidencyjny nr 0008), dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW BI1B/00136485/3].
Suma oszacowania wynosi 282.471,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 141.235,50 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.kwotę 28.247,10 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika : Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219. Nieruchomości można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (w godz. 9.00 - 14.00) w kancelarii komornika, mieszczącej się: 15-085 Białystok ul.Branickiego 17E/IV - protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się do godziny osiemnastej (18.00) dnia następnego w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom