KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.197/18

                                         OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1891/17, położonej w obrębie ewidencyjnym oznaczonym nr 006 - Starosielce-Południe w Białymstoku (przy ulicy Warsztatowa/Nowosielska) o powierzchni 0,5986 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu dłużnika do dnia 2089-12-05 .
Na terenie nieruchomości usytuowana jest część kładki dla pieszych stanowiąca własność Gminy Białystok.  Dla w/w nieruchomości IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00118016/3]
Suma oszacowania (prawo wieczystego użytkowania) wynosi 322.030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241.522,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.203,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku  83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 16-01-2020 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom