KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.1452/19

                                               OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-07-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydent Miasta Białegostoku, postaci :
- udziału oznaczonego nr 22 w wysokości 1/134 części działek o numerach geodezyjnych 1701/39 i 1701/82, stanowiących drogę wewnętrzną służącą dojazdowi do osiedla budynków jednorodzinnych, w użytkowaniu wieczystym dłużnika do dnia 2089-12-05, położona pod adresem: 15-546 Białystok, Zaułek Podlaski,(obręb ewid.19 Skorupy), dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00170532/8.
Suma oszacowania udziału wynosi 15 293,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 469,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 529,30 zł.
W/w udział w użytkowaniu wieczystym dłużnika : Lech Armand Piotrowski.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 14-07-2022 r.
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                    Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom